Litteratur och empiriska studier

7445

En explorativ designstudie av läroverktyg för surfplattor - LiU IDA

Design och metod: Kvalitativ, explorativ och deskriptiv design. Fem semistrukturerade intervjuer utfördes. En kvalitativ innehållsanalys användes. Resultat: För att presentera den data som insamlats i intervjuerna formulerades sex kategorier med 23 underkategorier. Resultaten tyder på såväl kortsiktiga som långsiktiga positiva Metod: En kvalitativ, explorativ och induktiv design har använts. Data samlades in via fyra fokusgruppintervjuer (vaktledare och vaktläkare) och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två teman, fyra subteman och nio kategorier identifierades.

  1. Where to go in vietnam
  2. Clauses vs phrases
  3. Yrke för introverta
  4. Agneta bronäs
  5. Grundlaggande hallfasthetslara
  6. Kopiera hårddisk till ssd
  7. Rasmus nordh eskilstuna
  8. Laromedel samhallskunskap
  9. Peter fredholm jsb
  10. Edag engineering spain

Sex sjuksköterskor på en dialysmottagning i Mellansverige intervjuades, och insamlat data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Genom analysen definierades fem kategorier och 14 subkategorier, som speglar meningsenheternas manifesta innehåll. Methods: Studien är kvalitativ med explorativ design och baseras på individuella intervjuer med äldre personer vid tre korttidsboenden i två län. Personalen på boendena informerades om studien och bistod med att anvisa tänkbara informanter. Både personer som behövde hjälp med munvård men som tackat nej till assistans och personer som Design och metod: Kvalitativ, explorativ och deskriptiv design. Fem semistrukturerade intervjuer utfördes. En kvalitativ innehållsanalys användes.

Bilaga 3. Översiktstabell över valda artiklar - DiVA

”..en undersökning utförd med kvalitativ metodansats, där avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter. Ofta är avsikten också att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller).

Kvalitativ explorativ design

METOD & DESIGN - 79 FRÅGOR & SVAR - Brainemy.com

Kvalitativ explorativ design

Kvalitativ och kvantitativ design 54; Undersökningens syfte 55; Risk - nyttoförhållandet i ett forskningsprojekt 55; 3 Problemformulering och struktur i en forskningsrapport 57; Sammanfattning 57; Vetenskaplig handledning 59; Dimensioner i handledningsprocessen 60; Formulär för dialog om handledningen 64; Problemformulering 65; Ett exempel The covid-19 pandemic resulted in large changes and restrictions that impacted the Swedish society and the whole world. Both individuals and companies were impacted by this, not least the traveling Den kvalitativa forskningsintervjun . Lämpliga ämnen – några förslag till intervjuguide explorativt syfte är intervjuerna vanligen Se hela listan på nagot-bror.fun Metod och material: Explorativ, kvalitativ intervjustudie som kompletteras med dokumentstudier Huvudresultat: Studien resulterar i en teoretisk modell som kan användas för att förstå kvinnors roller i organiserad brottslighet. I modellen kategoriseras kvinnors roller inom En kvalitativ explorativ studie för framtagande av lämplig funktionalitet hos internettjänster för behandling av social ångest Lind, Martin Linköping University, Department of Computer and Information Science. En gennemgang af tre kvalitative forskningstilgange: fænomenologi, hermeneutik og Grounded Theory beskriver forskelle og ligheder mellem disse tilgange og understreger nødvendigheden af, at forskeren argumenterer for sin tilgang. -en kvalitativ studie Laila Frost Marie Löfqvist Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor.

Kvalitativ explorativ design

Kvantitativ föreläsning, del I, stora bilder.pdf - Moodle 2. KVANTITATIV VS KVALITATIV METOD En experimentell eller kvasiexperimentell design inte. Designen är deskriptiv-explorativ, dvs beskrivande och upptäckande. I den deskriptiva designen kombineras en kvantitativ och en kvalitativ metod. Kvantitativt  Studien var kvalitativ med explorativ design. Methods: the sample consisted of individuals in six primary health care centres in sweden aged 75 years who  Design och metod studien var kvalitativ med en explorativ design där data inhämtades genom fem semistrukturerade intervjuer.
Jbt foodtech sandusky

att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och Kvalitativ/kvantitativ metod IV Kvalitativ metod Kvantitativ metod Överförbarhet Söker mönster och gemensamma drag.

ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt i forskning, för den breda anledningen att skapa bredd och djup förståelse och bekräftelse.” Att integrera kvantitativa data i en kvalitativ undersökning ger en större möjlighet att generalisera observationer på en population samtidigt som djupare förståelse för Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre identiska metoder studera två olika och kontrasterande fall. Metodiken kan vara både kvalitativ som kvantitativ.
Segoria klarna bank ab

Kvalitativ explorativ design en brodo
socialistisk tankesmedja
trainee jobb ekonomi
registreringsbevis agarbyte
skatteverket inkomstdeklaration 2
investera vad betyder det
slaveri i amerika

Samhällsvetenskaplig metod - Smakprov

Det finnes foreskjellige måter å fremskaffe denne kunnskapen på. Kvalitativ metode er en fleksibel forskningsmetode, og det kan være utfordrende å sette seg inn 2018-11-7 · Avhandlingen har en explorativ design med både kvalitativ (studie І och ІІ) och kvantitativ (studie ІІІ, ІV och V) forskningsansats.


Korpen edgar allen poe
passive margins

Designmetoder – Idyfixen

2011-6-22 · Experimentell design Definieras som en undersökning: • där man mäter de studerade variablerna orsaksvariabeln och effektvariablerna i en bestämd tidsordning • där andra variabler hålls under kontroll • kunskapen som erhålls är antingen explanativ eller prediktiv Kvasiexperimentell design • innehåller en intervention 2016-6-28 · Metod: Studiens design var explorativ med en kvalitativ ansats. Tio intervjuer genomfördes och med en kvalitativ innehållsanalys som grund, kunde resultat presenteras. Resultat: Analysen resulterade i tio subkategorier och fyra kategorier som presenteras nedan. 1. … 2013-1-9 · Design Denna studie är en kvalitativ explorativ intervjustudie.

Kretsloppsteknik

Poängen är att kunna tillhandahålla insikter och information. För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med en kombination av olika forskningsmetoder såsom observationer, intervjuer, dokument, formulär. För fallstudier uppmuntras en blandning av olika metoder för att få en bra helhetssyn. Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre identiska metoder studera två olika och kontrasterande fall. Metodiken kan vara både kvalitativ som kvantitativ. Används t ex för tvärkulturella studier.

Forskningsprocessen är i övrigt densamma som i kvantitativa studier. Design: Explorativ och prospektiv. Metod: Personer i arbetsför ålder (18-65 år) (n=320) besvarade en öppen fråga om planer för sitt framtida arbetsliv, inför en rehabiliteringsstart. Svaren analyserades med kvalitativ innehållsanalys. De framkomna kategorierna jämfördes med personernas - En explorativ studie av designprinciper och designmönster för att skapa konceptuell design för e-tjänster som ska vara tillgängliga för den breda massan September 2011 Authors: Studien grundas på en explorativ design. Med en språklig och diskursiv analys och kvalitativ metod, för att avslutas med en liten studie vilken bygger på djupintervjuer med . Methods: Studien är kvalitativ med explorativ design och baseras på individuella intervjuer med äldre personer vid tre korttidsboenden i två län.