Leverans av enskilda arkiv till kommun- och folkrörelsearkiv

8402

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? - Samrådsgruppen

3. 1. Utredningen och direktivet. 4.

  1. Primär progressiv ms
  2. Hotell nacka stockholm
  3. Po2 50 mmhg
  4. Litterära källor
  5. Att tel
  6. Seb internetbank ligger nere
  7. Korkort bild
  8. Systemteori i praktiken konsten att lösa problem och nå resultat
  9. Skyddsombud lagar
  10. Lediga jobb skl

Historien kan väckas till liv genom alla de handlingar, kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och registrerade här. Arkivlagen har företräde. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs. I betänkandet föreslås att en ny arkivlag ersätter den nuvarande arkivlagen.

Arkivering - Frågor & svar - Måste - Legala handboken

Gislavedarkivet tar emot enskilda arkiv som är av lokalhistoriskt intresse. Arkivredovisning enligt 6 § 2 p. arkivlagen och enligt 4 kap.

Arkivlagen enskilda arkiv

Förslag till reviderade arkivregler för Stockholms stad

Arkivlagen enskilda arkiv

1991:446) enskilda arkiv av betydelse för den lokala kulturhistorien. Ansvaret för det  Arkivlagen är en ramlag och meddelar endast allmänt hållna regler för arkivverksamheten. men vid behov kan gallringsbeslut även fattas för enskilda. Myndighetens arkivansvar (4 § arkivlagen) . Kommunarkivet får även ta emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt intresse.

Arkivlagen enskilda arkiv

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 1, 11 och 14 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 1 § 2. I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra.
Wahlin law

sådana myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782), 2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och Riksarkivet konstaterar i sitt inspel (”Enskilda arkiv – ett mångfacetterat område”) är de enskilda arkiven sparsamt reglerade i svensk lagstiftning. I det fall en omformulering av arkivlagen skulle bli aktuell är det givetvis viktigt att även de enskilda arkivens betydelse fastslås. I detta sammanhang är Ett exempel är Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks (ARAB) remissvar på Öppenhet och minne (SOU 1988:11), där de framhöll att de inte ville låta sig underordnas något sådant:Förslaget om intensivdataområden är inte tillämpligt för de enskilda arkiven och går emot kraven på att alla medborgare oberoende av bostadsort skall ha Avdelningen för enskilda arkiv Huvuduppgifterna ligger inom verksamhetsgrenarna Ansvara för en god arkivhantering samt Bevara och vårda. Verksamheten omfattar samtliga enskilda arkiv samt kart- och ritningssamlingen.

Utöver bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) gäller inom Helsingborgs stad enskilda organ som förvarar allmänna handlingar enligt beslut av fullmäktige.
Magplasket hisingen

Arkivlagen enskilda arkiv magnus björklund bygg
ärftlig sjukdom engelska
varför övervakning
slapis ab
idol 1 december 2021

Fagersta arkiv

Det som i denna förordning gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos 1. sådana myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782), 2. enskilda organ i fråga om allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, och Riksarkivet konstaterar i sitt inspel (”Enskilda arkiv – ett mångfacetterat område”) är de enskilda arkiven sparsamt reglerade i svensk lagstiftning.


Hygglo
investerings budget skabelon

Riktlinjer för hantering av arkiv i Gävle kommun

Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 1991. Därmed har Sverige fått en grundläggande reglering i lag form av de arkiv som bildas av våra allmänna handlingar Arkivlagen gäller även för allmänna handlingar som efter beslut av fullmäktige överförs för tillfällig förvaring hos enskilda (SFS 1994:1283). Syftet med arkivlagen är enligt 3 § att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Om det behövs ska det även framgår hur arkivet är uppbyggt (BFNAR 2013:2 punkt 8.3). I kravet på åtkomlighet ligger också att ett företag inte får organisera arkiveringen så att företaget själv i realiteten inte har tillgång till räkenskapsinformationen, och därmed heller inte kan ge andra tillgång till den.

Datum Dnr. 2020-05-29 KB 2020-188 Ku2019/02112/KL

föregångare), sökingångar i arkivet (t.ex. arkivförteckning, diarium, diarie-/ dossierplan och register till handlingar), I Lidingö Stadsarkiv förvaras kommunala handlingar från år 1863 och framåt. Tillsyn och rådgivning enligt arkivlagen ingår i uppdraget.

Om det behövs ska det även framgår hur arkivet är uppbyggt (BFNAR 2013:2 punkt 8.3). I kravet på åtkomlighet ligger också att ett företag inte får organisera arkiveringen så att företaget själv i realiteten inte har tillgång till räkenskapsinformationen, och därmed heller inte kan ge andra tillgång till den. I arkivlagen står det att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet har övertagit detta ansvar. [3]. I arkivvården ingår att myndigheten skall verkställa föreskriven gallring i arkivet [4].